Solution for people - Technologie dla biznesu

Polityka prywatności oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osoby,której dane dotyczą

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO – jest Solution for people ,Powstańców Wielkopolskich, 61-894 Poznań, NIP:7743148726.

2.Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych w braku takiego obowiązku, a w sprawach ochrony danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem rodo@solutionsolutionforpeople.com lub pod numerem telefonu + +48606126089.

3.Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych w następujących celach:

 1. imię nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, numer rachunku bankowego strony umowy – w celu zawarcia i wykonania umowy lub przedstawienia oferty, na zapytanie podmiotu danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. imię nazwisko, dane adresowe i kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktu przez stronę umowy – w celu zawarcia i wykonania umowy lub przedstawienia oferty, na zapytanie podmiotu danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. imię nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, numer NIP, numer rachunku bankowego – w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. imię nazwisko, dane adresowe i kontaktowe – w celu realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora, tj. dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz marketingu własnych produktów i usług w stosunku do klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. adres e-mail, imię i nazwisko uzyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza zgłoszenia dostępnych na stronie internetowej Administratora – w celu odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO;
 6. adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli zostały podane za pośrednictwem poczty email przesłanej na adres: sssw.wludarska@vp.pl. Użytkownicy podają te dane dobrowolnie na potrzeby przetwarzania uwag, pytań czy sugestii ulepszeń programu, a przetwarzanie odbywa się na podstawie ich zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, która może być w każdym czasie odwołania, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej odwołaniem
 7. niektóre pliki cookie, które mogą stanowić dane osobowe, na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

4.Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do ich sprostowania, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 3. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ze względu szczególną sytuację podmiotu danych;
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem drogą pisemną lub mailową na wskazane wyżej adresy. Administrator może skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która występuje z żądaniem skorzystania ze swych praw. Administrator będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu ze strony Administratora na zapytanie klienta, zawarcia i realizacji umowy oraz otrzymywania newsletteru.

7.Dane będą przetwarzane:

 1. przez okres wykonywania umowy, a następnie przez czas niezbędny do dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 2. przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości i podatkowych;
 3. do czasu cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania danych na jej podstawie.

8.Pana/Pani dane osobowe w postaci plików cookie podlegają profilowaniu w celach reklamowych i analitycznych wskazanych w Polityce cookie, dostępnej na stronie Polityka plików cookies (EU) – Solution for people (solutionforpeople.com). W oparciu o zgromadzone przez Administratora Pana/Pani dane osobowe nie są jednak automatycznie podejmowane żadne decyzje.

9.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tylko takie podmioty, których współpraca jest niezbędna dla prowadzenia działalności przez Administratora lub którym przekazanie danych stanowi wymóg obowiązującego prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby były to podmioty, które zapewniają najwyższe standardy ochrony danych, zobowiązując je do zachowania poufności, w tym na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania. Do takich podmiotów należą m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi księgowe, archiwizacyjne, informatyczne, hostingowe etc.

Skip to content